Regulamin obiektu: WILLA ORNAK

Informacje podstawowe:

 1. Goście korzystający z pobytu w WILLA ORNAK zwanego dalej “Obiektem” prowadzonego przez STOP FLOOR Jakub Stopka, NIP:7361729708, REGON:382262818, ul.Seweryna Goszczyńskiego 5, 34-500 Zakopane zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosować się do próśb pracowników Obiektu.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia Pokoi. Powyższe nie dotyczy suszarek do włosów, ładowarek, zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 5. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę.
 6. Do korzystania z Pokoi uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Najmujący pokój nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Najmujący pokój ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń pokoju powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.
 8. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 9. Mieszkańcy pokoi zobowiązani są w szczególności do:
  1. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w Pokojach;
  2. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia
  3. ich stanu;
 10. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Najmującego do pokoju regulują przepisy art 846-849 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu.
 11. Po upływie pobytu Najmujący pokój ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Obiektu.
 12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 10:00.
 13. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 14. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 15. Użytkownicy pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 16. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach od 6:00 do 22:00.
 17. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 18. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 20. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

 21. Opłaty:

 22. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu należy uregulować jednorazowo w momencie dokonywania rezerwacji i nie podlega ona zwrotowi.
 23. Cena pobytu uwzględnia opłatę miejscową przekazywaną na konto Gminy.
 24. Nie ma możliwości dostawienia dodatkowych łóżek w pokoju.
 25. Opłaty za usługi dodatkowe są przyjmowane w gotówce lub kartą.
 26. Wpłata za rezerwację jest równoznaczna z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 27. Inne:

 28. Oferujemy parking zlokalizowany na terenie Obiektu.
 29. Na terenie całego Obiektu dostępny jest bezpłatny Internet WiFi.
 30. Reklamacje, co do pobytu w Obiekcie mogą być zgłaszane pisemnie i wysyłane na adres WILLA ORNAK ul. Seweryna Goszczyńskiego 5,34-500 Zakopane z dopiskiem "Reklamacja" lub dostarczone osobiście na recepcje Obiektu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie regulaminu.
 31. Prawo złożenia reklamacji przysługuje osobom, które złożyły rezerwację w Obiekcie.
 32. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Gościa, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 33. Reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie niniejszego regulaminu.
 34. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 35. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie odesłana listem poleconym na adres podany w reklamacji lub mailem (w zależności od formy składania reklamacji), w terminie 14 od dnia otrzymania reklamacji.